Odstúpenie od zmluvy

Vzor č. 5: Formulár na odstúpenie od zmluvy
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)
Kupujúci - spotrebiteľ:
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Telefón*:
E-mail*:
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho s predávajúcim:
so sídlom IČO*: DIČ*: IČ DPH*: tel.*:
e-mail:
Dátum objednania/dátum prijatia tovaru**:
Číslo daňového dokladu (faktúra/pokladničný doklad doklad z elektronickej registračnej pokladnice):
Označenie vráteného tovaru (kód tovaru a jeho názov)*:
Kúpna cena tovaru bude vrátená*:
v hotovosti na adrese **
bezhotovostne na číslo bankového účtu:
IBAN:
Dátum a podpis spotrebiteľa: