Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.   Všeobecné ustanovenia

1.1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi predávajúcim - spoločnosťou La Moda s.r.o.,
             so sídlom Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa, IČO: 45587850, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 2567/T, DIČ: 202306542, (ďalej len „predávajúci“), a kupujúcim pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.erroreshop.sk, 
1.2.      Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach
             a v reklamačnom poriadku predávajúceho, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho
             zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
             (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
             zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
             o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku") a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov
             (ďalej len „zákon o elektronickom obchode").
1.3.      Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach,
             sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
             predpisov a zákona o elektronickom obchode. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a
             zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.
1.4.      Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich - fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o
             tovar ponúkaný predávajúcim.
1.5.      V prípade kolízie ustanovení kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.
             Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre obe zmluvné strany.
1.6.      Písomnou dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim môže byť vylúčené použitie týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne ich
             jednotlivých ustanovení. Zmeny a odchýlky od týchto všeobecných obchodných podmienok možno dohodnúť iba písomnou formou.
1.7.      Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok
             a s reklamačným poriadkom predávajúceho.

II.   Výklad pojmov

2.1.      Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť La Moda s.r.o., so sídlom Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa
             IČO: 45587850, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 2567/T, DIČ: 2023065429
             E-mailová adresa, na ktorej môže kupujúci kontaktovať predávajúceho: info@erroreshop.sk
             Telefónne číslo, na ktorom kupujúci môže kontaktovať predávajúceho 0902874074
2.2.      Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si u predávajúceho objednala tovar prostredníctvom elektronického obchodu
             na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.erroreshop.sk
2.3.      Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
             zamestnania alebo povolania.
2.4.      Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sú v aktuálnej ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho
             na internetovej stránke www.erroreshop.sk
2.5.      Objednávkou sa rozumie jednostranný právny úkon, ktorý kupujúci adresuje predávajúcemu, s cieľom získať ním ponúkaný tovar (resp. službu).
2.6.      Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim
             na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.erroreshop.sk , uzavretá spôsobom uvedeným v článku III týchto
             všeobecných obchodných podmienok.

III
.   Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.      Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke
             predávajúceho www.erroreshop.sk a potvrdením objednávky tlačidlom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Kupujúci uvedie v objednávke
             všetky požadované údaje: meno, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a/alebo telefonický kontakt,
             názov objednávaného tovaru, jeho množstvo a spôsob dodania, spôsob úhrady kúpnej ceny. Ak objednávka neobsahuje všetky požadované
             náležitosti, považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možné vzhľadom
             na poskytnuté údaje) a vyzve ho na odstránenie nedostatkov objednávky a na jej doplnenie. Okamihom doručenia doplňujúcich údajov
             predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
3.2.      Objednávka sa považuje za odoslanú okamihom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje, na základe čoho dochádza
             k uzavretiu kúpnej zmluvy a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný.
3.3.      Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky.
3.4.      Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene
             (cene platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu). Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný tovar a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu
             cenu a náklady na doručenie tovaru (článok IV bod 4 týchto všeobecných obchodných podmienok).

IV
.   Cena a platobné podmienky

4.1.      Za dodanie objednaného tovaru je kupujúci povinný zaplatiť riadne a včas predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 2 tohto článku, platnú v čase
             odoslania objednávky predávajúcemu
4.2.      Kúpnou cenou za tovar je cena zverejnená na internetovej stránke predávajúceho ako „Naša cena". Cena je uvádzaná vrátane dane z pridanej
             hodnoty.
             Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá, a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu
             samostatne. Rôzne akcie a zľavy nemožno kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.
4.3.      V kúpnej cene podľa bodu 2 tohto článku nie sú zahrnuté náklady na doručenie tovaru kupujúcemu a balné zakúpeného tovaru.
4.4.      Pri objednávkach (zásielkach) dodávaných prepravnou spoločnosťou sú k cene objednávky účtované náklady na prepravu na Slovensku vo výške 4 Eur
            a Čiech vo výške 6 Eur.
            Cena za dopravu budú kupujúcemu po ukončení objednávky automaticky pripočítané.
            Náklady na doručenie tovaru kupujúcemu nie sú účtované pri objednávkach, ktorých hodnota presiahne sumu 89 Eur.
            Tovar doručujeme v rámci Slovenskej a Českej republiky.


         
4.5.      Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov na dodanie tovaru.
4.6.      Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom, ktorý si zvolil v objednávke.
4.7.      Spôsoby úhrady za objednaný tovar:
             -na dobierku (v hotovosti, kartou pri prevzatí tovaru od doručovateľa)
4.8.      Pri bezhotovostnom prevode sa kúpna cena považuje za zaplatenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho uvedený
             na daňovom doklade (faktúre).
4.9.      Faktúra na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bude kupujúcemu dodaná spolu s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.
4.10.    V prípade, ak je faktúra vystavená chybne (ak chýbajú niektoré náležitosti alebo sú uvedené nesprávne, prípadne je nesprávne uvedená kúpna cena),
             kupujúci je oprávnený faktúru do dátumu splatnosti v nej uvedenom vrátiť. Chybnú faktúru kupujúci vráti predávajúcemu spolu s písomnou
             špecifikáciou chýb, ktoré faktúra vykazuje. Ak je faktúra skutočne vystavená chybne, predávajúci vydá kupujúcemu novú faktúru. Lehota splatnosti
             kúpnej ceny, ktorá je uvedená v chybnej faktúre, je dotknutá len za predpokladu, že chybný údaj spočíva v uvedení nesprávnej výšky kúpnej ceny.
             V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť až od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
4.11.    Ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodanie tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru a dôjde k zrušeniu
             zmluvy podľa článku V bod 4 týchto všeobecných obchodných podmienok, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu a ostatné
             platby (náklady na dodanie a dopravu tovaru a pod.) do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho e-mailu o stornovaní (zrušení) objednávky
             kupujúcemu, a to na účet kupujúceho (ktorý kupujúci zašle prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke
             predávajúceho www.erroreshop.sk ) alebo ju odošle poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.
4.12.    Ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu a dodaný tovar vrátil (článok VI bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok), predávajúci je povinný vrátiť
             kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu a ostatné platby (náklady na dodanie a dopravu tovaru a pod.) do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia
             od zmluvy, nie však skôr, ako mu je tovar doručený späť, resp. ako mu kupujúci preukáže zaslanie tovaru späť.

4.13.     Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

V.   
Dodacie podmienky

5.1.      Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vybavované v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti produktov
             a prevádzkových možností predávajúceho. K presnej dodacej lehote sa predávajúci nezaväzuje, pretože jej trvanie závisí prevažne
             od tretích strán (dodávateľov).
5.2.      Informácie o stave vybavovania objednávky sa zobrazujú zaregistrovaným účastníkom (kupujúcim) po ich prihlásení a kliknutí na
             ikonu objednávky. Stavy „Prijatá“ a „Spracúva sa" znamenajú, že objednávka bola prijatá a momentálne sa pracuje na jej skompletizovaní.
             Stav „Odoslaná" znamená, že objednávka bola odovzdaná na doručenie. V prípade, ak je objednávka rozdelená a expedovaná je len jej časť
             (bod 7 tohto článku), zobrazí sa oddelená časť ako nová objednávka.
5.3.      Expedičné lehoty, ktoré sú uvedené pri každom tovare, majú orientačný charakter. Ich dĺžka je udávaná v pracovných dňoch alebo kalendárnych
             týždňoch a znamená časový úsek, v ktorom je zásielka odovzdaná doručovateľovi. Samotné doručenie je uskutočnené v lehotách podľa poštových
             podmienok alebo podmienok dopravnej spoločnosti. Uvedené expedičné lehoty vychádzajú z obvyklých dodacích lehôt, ktoré sú bežné
             pri obchodnom styku predávajúceho a jeho dodávateľov. Vzhľadom na to, že ich splnenie závisí aj od konania tretích strán, predávajúci napriek
             svojej snahe nemôže garantovať ich dodržanie vo všetkých prípadoch.
5.4.      V prípade, ak objednaný tovar nemožno kupujúcemu dodať (ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý sa vypredal alebo je dočasne nedostupný),
             predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nemá záujem
             o čiastočné splnenie objednávky (dodanie dostupného tovaru) a ak medzi predávajúcim a kupujúcim nedôjde k dohode o náhradnom plnení
             za nedostupný tovar, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Stornovanie objednávky môže kupujúci oznámiť predávajúcemu prostredníctvom
             kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke predávajúceho www.erroreshop.sk.
             Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o tom, že jeho objednávka bola stornovaná.
5.5.      Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorýsi kupujúci zvolil v objednávke.
5.6.      Dodanie tovaru je uskutočnená prepravnou spoločnosťou.
    
5.7.      Objednávku možno dodať aj po častiach. 0 rozdelenie objednávky môže požiadať kupujúci najmä z dôvodu urýchleného dodania jednotlivých
             produktov. V tomto prípade zvýšené náklady na poštovné uhradí kupujúci. Predávajúci môže rozdeliť objednávku najmä z dôvodov jej lepšieho
             doručenia, zabránenia zbytočnému čakaniu na tovar s dlhšou dodacou lehotou a pod. V týchto prípadoch zvýšené náklady na poštovné znáša
             predávajúci a kupujúci ich uhradí len v pôvodnej výške, ktorá bola určená pri jeho objednávke.
5.8.      Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.
5.9.      Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

VI.   Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

6.1.      V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku spotrebiteľ - kupujúci je oprávnený od zmluvy
             uzavretej na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný a s visačkou.
6.2.      Kupujúci má v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to v lehote 14 dní od prevzatia
             tovaru. Lehota uvedená v prvej vete tohto bodu sa počíta odo dňa prevzatia tovaru. Ak si kupujúci objednal viacero tovarov jednou objednávkou
             a tovary mu predávajúci dodáva postupne, za deň prevzatia tovaru sa považuje okamih, deň, keď kupujúci prevezme posledný tovar, resp. ak sa
             tovar skladá z viacerých kusov (dielov), po prevzatí posledného kusu (dielu) kupujúcim. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby
             kupujúci svoj prejav o odstúpení od zmluvy podal v posledný deň lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu na pošte, resp. odoslal v tento deň e-mail
             obsahujúci tento prejav vôle. V prípade nedoručenia tohto prejavu kupujúceho predávajúcemu musí kupujúci preukázať jeho odoslanie
             (napr. dokladom z pošty, resp. e-mailom).
6.3.      Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe. Na uplatnenie tohto práva môže použiť formulár, ktorý mu poskytol
             predávajúci. Formulár treba vyplniť a zaslať na adresu: La Moda s.r.o., Telocvičná 264/19, 821 05 Bratislava. Predávajúci následne potvrdí prijatie
             odstúpenia od zmluvy e-mailom zaslaným na adresu, z ktorej kupujúci zaslal odstúpenie od zmluvy. Rovnako je kupujúci oprávnený použiť
             na odstúpenie od zmluvy vlastný formát. Prejav kupujúceho o odstúpení od zmluvy kupujúci zašle buď na adresu sídla predávajúceho uvedenú
             v bode 1 článku II týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo e-mailom na adresu: info@erroreshop.sk . Právo na odstúpenie od zmluvy
             možno uplatniť aj osobne v sídle predávajúceho (prípadne na inom mieste).
6.4.      Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípadoch, ak ide o poskytnutie predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek
             spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

             FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY STIAHNETE TU.
           
            Povinnosti predávajúceho

6.5.      V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu cenu, ktorú kupujúci za tovar zaplatil (vrátane nákladov
             na dopravu, prípadne ďalších poplatkov), a to rovnakým spôsobom, ako kupujúci zaplatil cenu predávajúcemu, resp. iným spôsobom po súhlase
             kupujúceho. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci uhradí kupujúcemu len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia,
             ktorý ponúka predávajúci, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci.
             Predávajúci vráti kupujúcemu cenu uvedenú v prvej vete tohto bodu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako
             po doručení vráteného tovaru späť predávajúcemu na adresu : La Moda s.r.o., Telocvičná 264/19, 821 05 Bratislava, resp. po predložení dokladu
             preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
            Povinnosti kupujúceho
6.6.      Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar kupujúci odovzdá osobne na adrese: La Moda s.r.o.,
            Telocvičná 264/19, 821 05 Bratislava alebo ho predávajúcemu zašle poštou(resp. inou službou), a to v lehote 14 dní odo dňa uplatnenia práva na
            odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle tovar späť predávajúcemu pred uplynutím 14-dňovej lehoty
             (plynúcej od uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy).
6.7.      Spolu s tovarom treba zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom, prípadne aj ďalšie odovzdané doklady. Kupujúci posiela
             kúpený tovar späť na vlastné náklady. Tovar treba zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú
             stratu, resp. poškodenie počas doručovania.
6.8.      Vrátený tovar musí byť nenosený, nepoužitý a nepoškodený, s vnútornými identifikačnými štítkami a pripevnenými etiketami - neporušenými
             visačkami. Predávajúci je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený
             alebo opotrebený. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním
             iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru
             - tovar treba zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu, keďže predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, resp. poškodenie
             počas doručovania.
6.9.      Kupujúci uhradí náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu (poštovné, resp. prepravné) sám. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu
             bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky.
6.10.    Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči
             kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Predávajúci má v tomto prípade právo na náhradu škody predstavujúcej rozdiel medzi
             cenou tovaru pred jeho poškodením a po poškodení.

             Doručovanie
6.11.     Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
             Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
             Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

VII
.   Reklamovanie tovaru

             Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom
             poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.erroreshop.sk

VIII
.   Alternatívne riešenie sporov

8.1.      Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy, ktorú medzi sebou
             uzavreli, a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich sa pokúsia o mimosúdnu dohodu. V prípade, ak nedôjde k dohode podľa prvej
             vety tohto bodu, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov podaním žaloby na všeobecný súd v zmysle príslušných ustanovení
             Civilného sporového poriadku.
8.2.      Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom: info@erroreshop.sk), ak nie je spokojný so
             spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci vybaví žiadosť
             kupujúceho uvedenú v prvej vete tohto bodu zamietavo alebo ak predávajúci na túto žiadosť kupujúceho neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania,
             kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o
             alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
8.3.      Návrh podľa druhej vety bodu 2 tohto článku spotrebiteľ podáva subjektom alternatívneho riešenia sporu; ich zoznam je dostupný
             na http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho- riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd
             tým nie je dotknutá.
8.4.      Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporu, právo voľby má spotrebiteľ. Na ustanovenie zmluvy,
             ktoré zaväzuje spotrebiteľa podať v takomto prípade návrh vopred určenému subjektu alternatívneho riešenia sporu, sa neprihliada.
8.5.      Spotrebiteľ môže podať návrh v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom môže použiť tento formulár: odkaz na tlačivo - príloha č. 1
             k zákonu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, alebo ústne do zápisnice. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom
             sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
8.6.      Návrh v zmysle druhej vety bodu 4 tohto článku je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení
             spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predmetný návrh nemôže
             podať predávajúci, ktorý si uplatňuje právo voči spotrebiteľovi.
8.7.      Spotrebiteľ môže podať návrh v zmysle druhej vety bodu 2 tohto článku aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporu, ktorá je
             dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/in- dex_en.htm.
8.8.      Návrh podľa druhej vety bodu 2 tohto článku môže spotrebiteľ podať v prípadoch, keď hodnota sporu presahuje sumu 20 eur.
8.9.      Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo sporu súvisiaceho
             so spotrebiteľskou zmluvou. Cieľom alternatívneho riešenia sporu je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami (medzi spotrebiteľom
             a predávajúcim).
8.10.    Alternatívne riešenie sporu je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporu ustanoviť, že je
             oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú subjekt alternatívneho riešenia sporu zverejní
             na svojom webovom sídle, nie však viac ako 5 eur vrátane DPH. Tento poplatok môže subjekt alternatívneho riešenia sporu požadovať
             od spotrebiteľa najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

IX
.   Ochrana osobných údajov

9.1.      Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len na zabezpečenie realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) a pre
             potreby vlastného marketingu predávajúceho, ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie
             objednaného tovaru). Údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám, s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. Všetky osobné
             údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
             neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
9.2.      Kupujúci v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených
             v objednávke v informačnom systéme predávajúceho na účely plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a ponúkania služieb a tovarov predávajúceho,
             zasielania informácií o produktoch predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, SMS správy, telemarketing). Kupujúci udeľuje
             predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

X.   
Dozor

             Orgánom dozoru predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia,Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre bratislavský kraj.
             Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, sídlo: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27. Ďalšie údaje a informácie
             o orgáne dozoru sú dostupné na http://www.soi.sk/

 Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

XI.   Záverečné ustanovenia

             Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.11.2017
Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzujú podľa všeobecných obchodných podmienok platných v čase vzniku zmluvného vzťahu (uzavretia kúpnej zmluvy).

V Bratislave dňa 25.5.2018, La Moda s.r.o.